Milieucoördinator

Wie moet een milieucoördinator aanstellen?

Het aanstellen van een interne of externe milieucoördinator wordt bepaald door de indelingslijst (bijlage 1 van VLAREM I). De meeste bedrijven die een klasse 1-activiteit uitvoeren zijn verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de potentiële milieu-impact moet er een milieucoördinator type B of A aangesteld worden. Voorbeelden van dergelijk bedrijven zijn afvalbedrijven, chemische bedrijven, bedrijven met een grote opslag van gas of gevaarlijke producten, betoncentrales, Sevesobedrijven,…
Dit wordt aangegeven met een A of een B in de vijfde kolom van de indelingslijst. Indien er een N staat wil dit zeggen dat deze activiteit vrijgesteld is van de milieucoördinatorplicht.

Wat zijn de taken van een milieucoördinator?

De taken van een milieucoördinator zijn wettelijk omschreven in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid.

1.  De milieucoördinator heeft onder meer tot taak :

a) bij te dragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke produktiemethodes en produkten;
b) te waken over de naleving van de milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de materiaalstromen; hij rapporteert de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en doet voorstellen om deze te verhelpen;
c) te waken over of in te staan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan;
d) te waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister en de naleving van de meldingsplicht
e) voorstellen te doen en bij te dragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar produkten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken.

2. De milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieu-oogpunt relevant kan zijn. Zijn advies wordt tijdig ingewonnen en het wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt. Op zijn verzoek wordt hij gehoord.

3. De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, of bij ontstentenis van deze organen, van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven.

Wie kan de functie van milieucoördinator vervullen?

Om de functie van milieucoördinator type A of B te kunnen vervullen moet met in het bezit zijn van het diploma hiervoor. De functie kan uitgevoerd worden door een werknemer (interne milieucoördinator) of kan door een studiebureau uitgevoerd worden (externe milieucoördinator).

Het merendeel van de KMO’s stelt een externe milieucoördinator aan. Dit is omdat er vele voordelen verbonden zijn aan het aanstellen van een externe milieucoördinator. Ten eerste kost dit minder dan wanneer u iemand hiervoor moet aannemen en is dit eenvoudiger dan wanneer een huidige werknemer de opleiding te laten volgen.  Daarnaast is een externe milieucoördinator full time met de milieuwetgeving bezig en op de hoogte van de laatste wijzigingen, in tegenstelling tot iemand die dit als een deel van zijn dagtaak heeft. Tenslotte heeft een externe milieucoördinator dikwijls gelijkaardige bedrijven in portefeuille waardoor u automatisch mee profiteert van de elders opgedane ervaringen en kennis en waardoor u sterker staat bij inspecties.

Interesse in een externe milieucoördinator?

Indien u bijkomende info over het aanstellen van een externe milieucoördinator of hiervoor een offerte hiervoor wenst, dan mag u steeds met ons contact opnemen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

icon_phone 03/337.27.50 —  icon_mail info@senviro.beicon_location Locatie  —   disclaimer   —   verkoopsvoorwaarden  —   privacy policy