Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (versie 09.01.2014)

Enkel de hierna volgende voorwaarden en bepalingen, alsook de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

Er kan alleen van de voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Senviro bvba wordt aanvaard.

Onze offertes kennen een geldigheid van 60 dagen, tenzij anders vermeld.

Al de offertes van Senviro bvba zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Voor de bepaling van de keuringskost baseert Senviro bvba zich op de door de opdrachtgever opgegeven informatie. Indien de keurder ter plaatse vaststelt dat deze informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en dat de opdrachtgever eigenlijk een andere keuringskost moet betalen, krijgt de opdrachtgever een aangepaste of bijkomende factuur.

Bestellingen worden slechts beschouwd als definitief nadat ze door ons zijn aanvaard.

Een bestelling die door de klant schriftelijk of telefonisch bij Senviro bvba wordt geplaatst en die door ons schriftelijk is bevestigd, houdt een volledige aanvaarding in van de algemene en eventueel bijzondere voorwaarden en een bevestiging dat de klant dat deze voorwaarden gelezen en begrepen heeft.

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn de facturen van Senviro bvba contant betaalbaar.

Onze facturen zijn te betalen binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zijn automatisch verwijlinteresten à rato van 12 % per jaar verschuldigd, alsmede een schadevergoeding van 10 % op het openstaand bedrag, met een minimum van € 150. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

Gedeeltelijke factureringen zijn toegelaten. Indien de klant dergelijke factuur niet heeft betaald op de vervaldatum behoudt Senviro bvba zich het recht voor het werk volledig stop te zetten, niet verder te leveren of prestaties te verrichten en dit zonder enige voorafgaande verwittiging. Er zal geen recht op verhaal zijn, noch op recht op schadevergoeding vanwege de klant voor deze stopzetting, noch voor vertraging in de uitvoering van de werken voortvloeiend uit deze stopzetting. Senviro bvba heeft integendeel het recht schadevergoeding te vorderen van de klant wegens stopzetting van de werken en leveringen, meer bepaald een forfaitaire vergoeding van 50 % van het factuurbedrag van de resterende opdrachten.

Het door Senviro bvba meegedeelde tijdstip van aanvang van een keuring is indicatief. Door overmacht kan een keurder steeds later zijn dan voorzien. Indien de keurder kan voorzien dat hij te laat zal zijn, zal hij u steeds trachten te verwittigen. De keurder heeft vanaf het voorziene tijdstip van aanvang van een keuring steeds een volledig uur de tijd om zich op de locatie van de keuring te melden. Indien de klant of de vertegenwoordiger van de klant de locatie van keuring verlaat binnen het uur na het voorziene tijdstip is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen zoals voorzien in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Senviro bvba voert haar keuringen standaard uit op weekdagen tussen 8h en 17h. Voor keuringen op andere tijdstippen rekent Senviro bvba bijkomende kosten aan: 75 euro voor keuringen voor 8h of na 17h, 100 euro voor keuringen op zaterdag en 150 euro voor keuringen op zondag.

De leveringstermijn wordt slechts als inlichting aangeduid. Vertraging in de levering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding.

De geleverde goederen en keuringsverslagen blijven eigendom van Senviro bvba tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten door alle lasthebbende partijen.

Senviro bvba behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faling, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de andere partij.

Wanneer Senviro bvba ten gevolge van overmacht e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst verder uit te voeren, behoudt ze zicht het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

De kosten voor de extra verzending van een reeds verzonden keuringsverslag bedragen 25 euro.

Klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen op straffe van onontvankelijkheid aangetekend verstuurd te worden binnen de 8 kalenderdagen na levering. Klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.

Bij ontstentenis van een aangetekend verstuurde klacht binnen 8 kalenderdagen na levering, worden leveringen en dienstverlennig als aanvaard beschouwd.

Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of niet toepasbaar zouden zijn, blijven de andere bepalingen wel geldig. De nietige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen die een vergelijkbare economische uitwerking hebben.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden is deze aan Senviro bvba een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 75 euro.

Indien de klant de gemaakte afspraak (datum en tijdstip) voor het uitvoeren van een keuring niet respecteert en hierdoor de keuring niet kan plaatsvinden op het afgesproken tijdstip is de klant eveneens een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 75 euro.

Indien de klant de origineel gemaakte en door Senviro bvba bevestigde afspraak (datum en tijdstip) voor het uitvoeren een keuring wenst te wijzigen, kan dit kosteloos tot 72 h voor de gemaakte afspraak. Indien de klant de afspraak voor het uitvoeren van een keuring wenst te wijzigen, kan dit tussen 72h en 24 h voor de afspraak mits het betalen van een vergoeding van 25 euro. Indien de klant de afspraak wenst te wijzigen minder dan 24 h voor de gemaakte afspraak, is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 75 euro.

Alle geschillen ivm deze verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid der rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Print Friendly, PDF & Email

icon_phone 03/337.27.50 —  icon_mail info@senviro.beicon_location Locatie  —   disclaimer   —   verkoopsvoorwaarden  —   privacy policy